Monday, February 21, 2011

தல வரலாறு

                                                          தொன்மை+ஆறு=தொளார்

புராண கால வரலாறு : (செவி வழி செய்தி)                                                                        புராணகாலத்தில் வசிஷ்ட முனிவர் பர்ன சாலை அமைத்து இப்பகுதியில் வசித்து வந்தார்.அவர் ஒரு நாள் அன்றாட காலைக்கடன்களை கழிக்க கமண்டலத்தில் ஜலத்துடன் சென்று மல ஜல விசர்சனம் செய்தார் அப்போது ஒரு காகம் கமண்டலத்தின் மீது அமர்ந்து அதில் உள்ள ஜலத்தை கொட்டி விட்டது.(அப்போதைய காலத்தில் மல ஜல கழித்தால் 7 அடிக்குள் சுத்தம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பது நீதி )   முனிவர் செய்வது அறியாது jpifj;jhu;.  gpd;G jdJ jt typikahy; fpof;F Nehf;fp nrd;w ntz;zhw;iw ,eP th vd mioj;jhu;.KdptuJ miog;gpw;fpdq;fp Mw;wpd; xU gpupT tlf;F Nehf;fp KdptuJ mUfpy; te;jJ Kdptu; jdJ Njitia g+u;j;jp nra;Jnfhz;L nrd;Wtpl;lhu;. ejp jd; Nghf;fpy; tlf;F Nehf;fp nrd;W nfhz;bUe;jJ jw;NghJk; gothW vd;w ngaupy; CUf;F Nkw;fpy; Xbf;nfhz;bUf;fpwJ.
ngau;f;fhuzk;:     
            neLew;fps;sp vd;w Nrho rpw;wurDf;F %f;F fpsp%f;F Nghd;w Njhw;wj;jpy; ,Ue;jjhy; me;j murDf;F fhuzg;ngauhf ,aw;ngau; kiwe;J fpsp %f;F uh[h vd;w ngau; cUthdJ . kd;dUf;F ntl;fkhf ,Ue;jJ jdJ %f;F rhjhudkhf vd;d top vd;W kd;du; Muha;e;jhu; N[hjplu;fs; Nrj;uhldk; (Gd;dpa ahj;jpiu) Nkw;nfhs;s nrhd;dhu;fs;. mjd;Ngupy; murDk; murpAk; fhrpf;F nrd;whu;fs.; mq;F xU Rtb ty;Yeu; (ehb Nrhjplk;) jhq;fs; tlf;F Nehf;fp nry;Yk; Mw;wpd; fiuapy; rpthyaKk; tp\;D tpz;zfuKk; mikj;J N`hkFd;lk; nra;J Ntjtpw;gd;du;fis nfhz;L ahfk; tsu;j;J gpujpjpdKk; me;j Mw;wpy; Fspj;J te;jhy; jq;fsJ mUtUg;ghd fpsp%f;F 48tJ ehs; Mw;W [yj;Jld; nrd;W tpLk; jhq;fs; Nj[]; (moF) ngWtPu;fs; vd;whu;. kPz;Lk; jpUk;gpa Nrho murd; xt;nthU Mwhf ftdpf;fpwhu; Mdhy; midj;J MWfSk; fpof;F Nehf;fpNa Xbf;nfhz;bUf;fpwJ kdk; nehe;J murDk; murpAk; Xu; Mykuj;jpd; fPo; fz;zau;e;jdu; nrhg;gdk;(fdT) fd;lhu; muru; . eP vq;Fk; miya Ntz;lhk; cdJ gFjpapNyNa ntz;zhw;wpd; gpupT gothwhf Xbf;nfhz;bUf;fpwJ mq;F nrd;W cdJ Neu;j;jpflid nra; vd;whu;. Nkw;Nf Ntj ehuhaz tpz;zfUk; fpof;Nf tpidj;jPu;j;jGuP];tuu; MyaKk; mikj;J N`hkFz;lk; epu;khdpj;J 99 Ntjpau;fis nfhz;L ahfk; tsu;j;J 48 ehs; ejpapy; ePuhb fpsp%f;F eOtp Kf moF ngw;whu; . jdJ tpidjPu;e;jjhy; jkJ MAl;fhyj;ij mq;NfNa fopj;J tplTk; jk;ik ek;gp te;j me;jdu;fisAk; jk;KlNdNa itj;Jf; nfhs;sTk; tpUk;gpa muru; fpof;Nf ee;jpkq;fyk; njw;Nf Nru;e;j kq;fyk; Nkw;Nf Nghj;jpu kq;fyk; tlf;Nf rpWkq;fyk; Mfpa Cu;fis cs;slf;fp kq;fyf; Nfhl;ilfshf;fp mjd; ,ilg;gl;l gFjpia njhshu; vd;w Ciu jiyefuhff; nfhz;L Ml;rp Gupe;jhu; . Jsrp tdk; vd;w gFjpia gpw;gl;NlhUf;fhfTk; jk;ik ehba me;jdu;fis Fbaku;j;jp mg;gFjpia (eLg;gFjp) mf;u`hukhfTk; tlgFjpia (Kw;gl;NlhUf;Fk;) kw;Wk; filepiy njhopyhsu;fisAk; Fbaku;j;jp murhz;L te;jhu;. (Nkw;fhZk; epfo;TfSf;fhd cjhuzq;fs; ,g;gFjpapy; cs;sJ)  
     99 Ngu; ma;au; cs;sjhy; 100tjhf xU rpthyak; mikj;jhy; eyk; vd vz;zpa muru; Cupd; ikag; gFjpapy; MTilahd; Nfhapy; (ifyhr ehju; Myak;) vd;w rpthyaj;ij epu;khdpj;jhu;(mjw;fhd jlaq;fs; Cupy; cs;sJ)  Mdhy; Myak; KOik ngwhky; muru; ,we;jhu; murUf;F gpd; Cupd; Mjpf;fk; me;jdu; iff;F nrd;wJ murhz;l me;jdu;fs; (Mz;lhd; mbik vd;w Nfhl;ghl;by;) muh[f Ml;rpGupe;jJky;yhJ m.kp. nry;ypak;kidAk; md;whl gzpfSf;Fk; tay; NtiyfSf;Fk; Vty; Kiwapy; khe;jpuPf Kiwapy; fl;LgLj;jp mbik NtiyfSf;Fk; gad;gLj;jpdu;  (me;jdu; jiytu; - Fg;Grhkp [au; vd;gtu;) mk;kDk; mtu;fsJ ke;jpuq;fSf;F fl;Lgl;L mbikahdhy;.


         ,J ,t;thwpUf;f Kd; $wpa VO rNfhjupfspy; xUtuhd ehd;fhtJ rNfhjupahd nfhbfsj;jpy; jpUtpoh eilngw;wjhy; jkJ ,isa rNfhjupahd njhshu; nry;ypak;kid miof;f mjw;F ek; mk;kd; ehd; gpuhkzu; fl;Lghl;by; cs;Nsd; vdf;F jpUtpoh xU Nflh vd tpuf;jpaile;jhs; rup eP mq;F nrd;W g+i[fis Vw;W jpUtpohit fz;L fsp cdf;F gjpy; ehd; ,q;fpUe;J me;jzuJ Fw;Nwty;fis nra;fpNwd; vd;W (Ms;khwhl;lk;) $wp mDg;gpitj;J tpl;lhs; . fhiyapy; Kiw Ntiy nra;a mk;kd; tuhjij mwpe;j ma;au; kpFe;j rpdj;Jld; vd;db nry;yp Vd; Ntiyf;F tutpy;iy? fjit jpwb vd;W MNtrj;Jld; $r;rypl;lhu;. Myaj;jpd; Kd;G mtuJ fl;Lghl;by; ,y;yhj nfhbfsk; mk;kdhdts; Mf;Nuh\khf fjitj;jpwe;J te;jpUe;j ma;aiu rk;`huk; (capu; ,of;f) nra;jhs.; gpd;G md;W ,uT nfhbfsk; nrd;W rNfhjup cdJ ,d;dy;fs; xope;jJ cd;id mbikahf;fpa ma;aiu nfhd;Wtpl;Nld; epk;kjpahf cdJ Cupy; kfpo;r;rpahf nrd;wpU vd;whs; Ntz;llkk;kh vdf;F ,e;j CNu gpbj;Js;sJ ehd; ,q;NfNa jq;fptpLfpNwd; eP mq;NfNa ,U vdf;F jpUtpoh elj;jpdhy; kl;Lk; te;J Nru;e;J nfhs;fpNwd.; vd;W jq;fptpl;lhs; (jw;NghJ $l jpUtpohthdhy; nfhbfsk; mk;kid miog;gJ tof;fk;). gpd;G njhshu; te;j mk;kd; ,dp ,e;j ma;au;fis tpl;lhy; ekf;F Mgj;J vdNt mtu;fis Fb Xl;l Ntz;Lk; vd;W vz;zp me;j me;jzu; jiytu; tPl;by; ,utpy; xU gRkhl;bid rikayiwapy; nrd;W capupof;f nra;jhs;. gpd;G me;jzu;fs; midtUk; $b khL ,we;jhy; mJ gp;zk; ehk; njhlf;$lhJ rf;fpyp Nghd;w jPz;ljfhjtu;fisAk; ek; tPl;by; mDkjpf;f$lhJ ehis fhiy ekJ epj;ahD~l;lhdq;fis ek; tPl;by; ,ila+wpd;wp khl;bid mg;Gwg;gLj;j Ntz;Lk; vd;d nra;ayhk; vd Nahrpj;J mUfpy; cs;s Fbf;fhL vd;w Cupy; gilahl;rpfs; cs;shu; mtu;fis mioj;Jte;J khl;il mg;Gwg;gLj;jyhk; vd KbntLj;jdu; ,jw;fpilapy; mk;kd; Fbf;fhl;L fpuhk jiytu; khjtuhau; vd;gtu; fdtpy; nrd;W ma;au;fs; tUthu;fs; mtu;fspd; Nfhupf;iffis Vw;Wf;nfhs;shky; mtu;fsJ Cu; cupik midj;ijAk; vq;fSf;F nfhLg;gjhdhy; khL J}f;FfpNwhk; vd;W nrhy;y Ntz;Lk; vd;W $wp kiwe;jhs; . ma;au; nrd;wJk; mk;kd; $wpagbNa khjtu; $wpdhu;. ma;au;fSf;F vd;d nra;tnjd;W Gupaptpy;iy epj;jpaiekpj;jpaq;fSf;Fl;gl;ltu;fs; mf;fhy me;jdu;fs; tPl;by; khl;bd; gpdj;ij itj;J nfhz;L vt;thW அனுஷ்டானம் nra;tJ rh];jpu tpNuhjk; NtWtopNaapy;iy khjtuhau; Nfl;lgbNa xg;Gnfhs;fpNwhk; vd;W KbntLj;J Cupd; rfy cupikfisAk; khLJ}f;fpa khjtuhaUf;Nf ,t;t+u; nrhe;jk; vd;W rhrdk; vOjpnfhLj;Jtpl;lhu;fs; . gpd;G khjtu;fs; Ml;fSld; te;J khl;bid mg;Gwg;gLj;jpdu; xg;ge;jg;gb Ciu mtu;fsplk; xg;gilj;Jtpl;L me;jzu;fs; midtUk; jpirf;nfhUtuhf Ciu tpl;L nrd;Wtpl;ldu; gpd;G gilahl;rpahu; ifapy; fpuhkKk; MyaKk; te;Jtpl;lJ (,d;Dk; khjtuhau; tifawhtpdu; 15 tPLfs; cs;sJ) . khjtuhauhf FbNawpa gilahl;rpfs; me;jzu;fs; nrd;w gpd;G nry;ypak;kid Fynja;tkhf topgl;L me;j mk;kdpd; mUshy; nropg;Gld; ,Ue;J jdf;F Jizahf 4 Ngu;fis epakpj;J Ie;J fiu ehL ghisag;gl;L vd;W – 1 Nkyj;njU – 2 eLtsT – 3 mk;gyg;gilahl;rp – 4 khjtuhau; - 5 fPotsT vd;W ehl;lhz;ikahf ,Ue;jdu;. Nkw;fz;l Ie;J NgUk; gq;fhspfshthu; ehk; midtUNk gq;fhspfshf cs;sjhy; ngz; vLj;jy; ngz; nfhLj;jy; Mfpa epfo;Tfs; vt;thW epfOk; vdNt cwT Kiwapdu; vd;W ,uz;L gpuptpdiuAk; Nru;j;J VO nfq;Ffshf epakpj;J jw;NghJ fpuhk kw;Wk; Myak; rk;ke;jg;gl;l midj;J mYty;fSk; Nkw;fz;l VO Ngu;fs; nfhz;l FOtpduuy;jhd; eilngWfpd;wd. NkYk; Mupa itrpa r%fj;jpduhd njhshu; nrl;bahu; tifawhtpdu;fshy; Myak; Nkk;gLj;jg;gl;L 1986y; FlKOf;F tpoh eilngw;wJ ij – Mb Mfpa 2 khj nts;spfpoikfSk; rpwg;ghf nfhz;lhlg;gLfpwJ md;whl jPgnkupf;Fk; vz;nzAk; mr;r%fj;jpduhy; toq;fg;gLfpwJ.
Sunday, February 20, 2011

சுவாமி திருவீதிஉலா                                               சுவாமி திருவீதிஉலா
திருவிழா காலங்களில் சுவாமி பல்வேறு அவதாரங்களாக அலங்காரம் செய்யபட்டு, பல்வேறு வாகனங்களில்  கிராம வீதிகளில் ஊர்வலமாக கொண்டு வரப்படும். 

Sunday, August 15, 2010

கோவிலின் வெளிப்புறத் தோற்றம்

 கோவிலின் வெளிப்புறத் தோற்றம்

ஸ்ரீ செல்லியம்மன்

ஸ்ரீ செல்லியம்மன்

சந்தனகாப்பு


சந்தனகாப்பு